Số lượng bài thi hàng tuần

 • Tuần 1
 • Tuần 2
 • Tuần 3
 • Tuần 4
 • Tuần 5

Bảng xếp hạng cuộc thi

 • Tuần 1
 • Tuần 2
 • Tuần 3
 • Tuần 4
 • Tuần 5
 • Ngô Việt Anh

  12p 2s
  28 đ
 • Ngô Quang Trí Dũng

  27p 53s
  28 đ
 • Đặng Tài Cần

  29p 55s
  28 đ
 • Trương Lê Hiền Linh

  23p 7s
  27 đ
 • Đỗ Quỳnh Chi

  27p 20s
  27 đ
 • Nguyễn Thị Thuỳ Dương

  29p 57s
  27 đ
 • Đinh Bích Phượng

  13p 35s
  26 đ
 • Nguyen Ha Linh

  15p 5s
  26 đ
 • Nguyễn Minh Phương

  23p 38s
  26 đ
 • Nguyễn Huy Anh

  23p 45s
  26 đ
Email: hoidongdoi.hanoi@gmail.com